Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Działalność

Działalność na rzecz leśnictwa i drzewnictwa

 

SITLiD od samego początku swej działalności podjął różnorodne zadania służące polskiemu leśnictwu i drzewnictwu, wychodząc naprzeciw potrzebom tych gałęzi gospodarki narodowej, a wynikające z sytuacji lasów i zakładów przemysłu drzewnego po zakończonej wojnie.las-1
    Stąd - jako najważniejsze działania statutowe - występowały sprawy kształcenia zdziesiątkowanej kadry technicznej leśnictwa i podwyższanie kwalifikacji ocalałych pracowników, wprowadzenie nowych technik i technologii, jak najpełniejsze wykorzystywanie surowca drzewnego, tworzenie od podstaw nowych dziedzin przetwórstwa drzewnego, wypracowanie nowych nowoczesnych regulacji prawnych w zakresie leśnictwa, ochrony lasów przed szkodliwym oddziaływaniem przemysłu i wiele innych, aż do problematyki wielofunkcyjności lasów, ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony przed prywatyzacja i wejście leśnictwa polskiego do europejskiego leśnictwa unijnego.
    Poszczególne etapy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa powodowały konieczność dostosowania kierunków i form pracy Stowarzyszenia do zmieniających się uwarunkowań.
    Główne cele statutowe SITLiD pozostały jednak w zasadzie nie zmienione. Tak więc i obecna problematyka podwyższania kwalifikacji zawodowych, ochrona środowiska przyrodniczego i integracja kadry inżynieryjno-technicznej są nadal aktualne.
SITLiD podejmuje wiec rożnego rodzaju działania dla ich realizacji. Organizuje konferencje naukowo-techniczne, seminaria i sympozja z własnej inicjatywy bądź w oparciu o zlecenia zainteresowanych instytucji.

 Tematyka seminariów, konferencji oraz szkoleń w ostatnich 10 latach obejmowała zagadnienia związane z:

 • sytuacją polskiego leśnictwa oraz drzewnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską;
 • polityką leśną i ekologiczną państwa;
 • nowoczesnymi technikami i technologiami stosowanymi w gospodarce leśnej;
 • aktywną ochroną przyrody w lasach zagospodarowanych;
 • rynkiem drzewnym w Polsce z uwzględnieniem współpracy Lasów Państwowych z przemysłem drzewnym;
 • ochroną lasów przed szkodami ze strony przemysłu, huraganów, powodzi i innych czynników;
 • gospodarką wodną kraju, rolą lasów oraz gospodarką wodną w lasach;
 • zabiegami pielęgnacyjnymi i ochronnymi w trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej;
 • małą retencją w nadleśnictwach;
 • nasiennictwem leśnym;
 • nowoczesnym zarządzaniem gospodarką leśną.

 

Dla dopełnienia swej roli w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu praktycznego wykonywania zawodu, SITLiD rozwinął działalność wydawniczą. Rocznie wydawane jest 6 zeszytów "Biblioteczki Leśniczego", poświęconych takim tematom jak:

 • zagadnienia nowoczesnej techniki i technologii;
 • nowe wersje instrukcji urządzania lasu oraz zasad hodowli lasu;
 • certyfikacja gospodarki leśnej;
 • Leśne Kompleksy Promocyjne;
 • przebudowa składu gatunkowego i struktury drzewostanów;
 • pozyskiwanie drewna;
 • problemy nasiennictwa leśnego;
 • polityka leśna Polski i strategia leśna Unii Europejskiej.

 

SITLiD wydaje również monotematyczny kwartalnik "Postępy Techniki w Leśnictwie", poświęcony problematyce będącej w kręgu zainteresowania kadry inżynierskiej Lasów Państwowych. Artykuły zamieszczane w tym wydawnictwie przedstawiają dany temat z różnego punktu widzenia.

    Wydawane są także pojedyncze publikacje, jak "Poradnik dla Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Parków Narodowych, Państwowej Straży Rybackiej i Straży Leśnej", "Poradnik Leśniczego", "Wielojęzyczny słownik terminów leśnych i drzewnych", "Praktyczny poradnik prawny z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa" i wiele innych.

    Stowarzyszenie posiada również swój własny organ prasowy, kwartalnik "Przemysł Drzewny".

    W ramach działalności mającej na celu edukację przyrodniczo - leśną społeczeństwa SITLiD m.in. organizuje przy współudziale Ligi Ochrony Przyrody konkurs dla młodzieży szkolnej pod hasłem "Mój Las". Konkurs od początku tj. od 1987 roku cieszy się dużą popularnością. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z całej Polski. Co roku w konkursie bierze udział ok. 2600 dzieci, do ostatniego etapu konkursu kwalifikuje się ok. 200 prac.

    SITLiD opracowuje również na życzenie władz bądź z własnej inicjatywy szereg opinii, ekspertyz oraz stanowisk. W ostatnich latach takie stanowiska dotyczyły problemów o dużym znaczeniu np.: programu rozwoju leśnictwa, likwidacji resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego, projektów reprywatyzacji lasów, powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego czy sytuacji leśnego, średniego szkolnictwa zawodowego w związku z reformą oświaty. Wszystkie wymienione stanowiska zawierały uwagi krytyczne do proponowanych zmian ze wskazaniem propozycji rozwiązań.

    W działalności statutowej znaczące miejsce zajmuje popularyzacja leśnictwa i drzewnictwa oraz integracja środowiska leśników i drzewiarzy.

    Realizując te zadania SITLiD - przy znaczącym udziale oddziałów terenowych - organizuje stałe i okolicznościowe wystawy, liczne konkursy, spotkania klubowe połączone z odczytami, spotkania okolicznościowe np. coroczne spotkania opłatkowe w siedzibie Zarządzu Głównego. Wiele oddziałów organizuje "Dni Lasu" połączone z pracami sadzenia lasu lub zadrzewianiem. Znane są - organizowane przez oddziały - bale karnawałowe leśników i inne imprezy o charakterze klubowym.

    W ostatnich latach SITLiD włączył się do organizacji lub patronowania wielu ogólnokrajowym imprezom turystyczno-sportowym jak np. biegi na orientację leśników, międzynarodowe biegi narciarskie i inne, a także patronuje imprezom kulturalnym, jak np. krajowe przeglądy twórczości filmowej średnich szkół leśnych.

    SITLiD w realizacji swych zadań statutowych systematycznie współpracuje ze wszystkimi jednostkami Lasów Państwowych, przedsiębiorstwami i firmami drzewnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi działającymi na obszarze gospodarki leśnej i drzewnej.

    Współpraca ma również miejsce ze związkami zawodowymi, bratnimi organizacjami społecznymi, szczególnie z Polskim Towarzystwem Leśnym i Ligą Ochrony Przyrody oraz władzami państwowej i samorządowej administracji, a także z parlamentem.

    Dobra współpraca nie stanowiła i nie stanowi przeszkody w niezależnym, obiektywnym, bezkompromisowym a często bardzo krytycznym przedstawianiu przez SITLiD swego stanowiska w wielu istotnych zagadnieniach dla polskiego leśnictwa i drzewnictwa.