Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

(Polski) Konkurs


Sorry, this entry is only available in Polish.

Regulamin

(Polski)  

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXV EDYCJĘ – 2021/ 2022

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem

MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2021 roku.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2022 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
8. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2022 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
9. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
11. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
12. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
13. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2022 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,

dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXXV edycji 2021/2022 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I      Na leśnej polanie
2. kategoria II     Kropla, strumień, jezioro – leśny mokry świat
3. kategoria III    Jakie korzyści czerpiemy z lasu
4. kategoria IV    Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie

Tematy XXXV edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:

poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII

Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących  oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych

5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.

Laureaci

(Polski)

Laureaci  II etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej “Mój Las”

XXXIV edycja w roku szkolnym 2020/2021

 

I kategoria wiekowa – Jestem przyjacielem lasu

I nagroda

Blanka Pietrucha – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

II nagroda

Amelia Lalko -Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu

Małgorzata Kuśnierz -Szkoła Podstawowa nr 80 im. Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu

Nikola Dylik – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Xawery Podraza – Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej w Pustkowie

III nagroda

Alicja Sielska – Szkołą Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Parczewie

Natalia Mrozek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach

Michał Wetoszka – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Parczewie

Wyróżnienie

Aleksandra Jarczewska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Wiktoria Kutera – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie

Dominik Słowik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. prof. L. Sosnowskiego w Obidzy

Mikołaj Dołęgowski – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kapturach

Szymon Dylik – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kiernozi

 

II kategoria wiekowa – Pietra lasu i ich mieszkańcy

I nagroda

Amelia Majcher – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie

Zofia Cielicka – Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Bożewie

Karol Staniak – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie

Paweł Maklakiewicz – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Władysława Broniewskiego we Włocławku

II nagroda

Paweł Krzos – Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym

III nagroda

Dorota Kobylarz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich

Wyróżnienie

Martyna Horeczy – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

Wiktoria Kościarz – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO w Krakowie

Mikołaj Firlej – Publiczna Szkoło Podstawowa nr 15 im. Władysława Syrokomli

Olaf Wieczorek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Przybyszewski – Szkoła Podstawowa nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku

 

III kategoria wiekowa – Rola wody w lesie

I nagroda

Tymon Bać – Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

Mateusz Rymkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

Konrad Gadzała – szkoła Podstawowa w Krzesimowie

II nagroda

Natalia Nowak – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku

Nikola Mazur – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

Jarosław Jaz – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie

Karol Sasim – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Makowie

III nagroda

Julia Wrońska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowe

Karol Krzemiński – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Iłowie

Wyróżnienie

Anna Zagórowska – Szkoła Podstawowa nr 3  w Słupsku

Zofia Kuśmierczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica  w Żywcu

 

IV kategoria wiekowa – Rola lasów w zmieniających się warunkach klimatycznych w Polsce i na świecie

I nagroda

Erika Savko – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie

Karolina Pyznar – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach

III nagroda

Daria Banaszczyk – Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie

Monika Strzępek – Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach

Patrycja Słuszniak – Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie

Wyróżnienie

Amelia Maj – Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Maria Kwapisz – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

Marta Kapica – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu

Natalia Jagieło – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki w Starachowicach

Zuzanna Nowakowska -Zespół Szkół im. Stanisława Staszica Liceum Ogólnokształcące w Gąbinie