Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Certyfikacja PEFC


W roku 2003 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) przystąpiło do tworzenia krajowych struktur Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej (PEFC), powołujac do wykonania tego zadania Radę PEFC Polska. Budowa Polskich Standardów PEFC potwierdzała realizację statutowych świadczeń Stowarzyszenia na rzecz polskiego leśnictwa. Grupa robocza “PEFC Polska” początkowo składała się z 35 podmiotów: organizacji działających w obszarze leśnictwa, przemysłu drzewnego oraz organizacji ekologicznych.

W listopadzie 2003 roku SITLiD został przyjęty w poczet członków PEFC Council.

Podczas opracowywania standardów certyfikacyjnych powołano następujące grupy robocze:

  • Grupa ds. Regulaminowo-Statutowych
  • Grupa ds. Certyfikacji Produkcji Leśnej
  • Grupa ds. Produktów Leśnych

Poszczególne grupy robocze opracowały następujace dokumenty:

  • Dokument nr 1 Rady PEFC Polska – “Rewizja i Procedury Certyfiakcji i Akredytacji”
  • Dokument nr 2 Rady PEFC Polska – “Szczegółowe Zasady Prowadzenia Auditów Gospodarki Leśnej i Weryfikacji Łańcucha Dostaw w Polskim Systemie Certyfiakcji Leśnictwa PEFC”
  • Dokument nr 3 Rady PEFC Polska – “Wniosek o Certyfikację”
  • Dokument nr 4 Rady PEFC Polska – “Polskie Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb Certyfiakcji Lasów”
  • Dokument nr 5 Rady PEFC Polska – “Wymagania dla Łańcucha Dostaw Produktów Leśnych (Świadectwo Pochodzenia) Normatyw Międzynarodowy”
  • Dokument nr 6 Rady PEFC Polska – “Prawo i Zasady Używania Logo PEFC”

W roku 2004 została zrealizowana pilotażowa certyfikacja gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa Chojnów. Dokonana podczas auditu ocena procedury certyfikacji pokazała, że cele i zasady kierunkowe oraz wskaźniki wymierne i opisowe przyjęte w poszczegolnych kryteriach projektu pilotażowego w pełni odpowiadają wymogom aktów prawnych obowiązujących w polskim leśnictwie, jednocześnie często je precyzując i wyznaczając właściwy kierunek i sposób ich realizacji.

W roku 2007 fińska firma auditorska Savcor Indufor OY na zlecenie PEFC Council przeprowadziła audit Polskiego Systemu Certyfikacji Leśnictwa PEFC, którego rezultatem było wystosowanie przez auditora rekomendacji o zatwierdzenie przez Radę Dyrektorów PEFC Council Polskiego Systemu Certyfiakcji Leśnictwa PEFC. W marcu 2008 roku polskie Krajowe Standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym, a ich oficjalna akredytacja nastapiła podczas Walnego Zgromadzenia PEFC Council, które odbyło się w październiku 2008 roku w Canberze, w Australii.

Ze względu na zakończone niepowodzenim próby znalezienia sponsora na finansowanie procesu wdrożenia Polskiego Systemu Certyfiakcji Leśnictwa PEFC, Prezydium Zarządu Głównego SITLiD podjęło rozmowy z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL) dotyczące możliwości afiliowania Rady PEFC Polska z SITLiD do IBL. W wyniku przeprowadzonych negocjacji we wrześniu 2009 roku podpisane zostalo porozumienie pomiędzy SITLiD a IBL określające warunki przejścia Rady PEFC Polska pod patronat IBL. Jednocześnie Stowarzyszenie wystąpiło do PEFC Council z prośbą o dokonanie transferu członkostwa SITLiD w PEFC Council na rzecz IBL.

XIII Walne Zgrmadzenie Członków PEFC Council w listopadzie 2009 roku przyjęło w poczet swoich Członków Instytut Badawczy Leśnictwa.
SITLiD, pozostając członkiem Rady PEFC Polska (Członek Zarządu Głównego SITLid, dr inż. Andrzej Kundzewicz został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady PEFC Polska) w dalszym ciągu bierze udział w pracach nad wdrożeniem Polskiego Systemu Certyfiakcji Leśnictwa PEFC uznając certyfiakcję w systemie PEFC za niezwykle ważną dla rozwoju i znaczenia w Europie zarówno polskiej gospodarki leśnej jak i przemysłu drzewnego.