Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Działalność gospodarcza – rzeczoznawstwo


Przy Zarządzie Głównym SITLiD działa Rada d/s Rzeczoznawstwa. Przewodniczącym Rady jest
mgr inż. Marcin Naderza.

Rada d/s Rzeczoznawstwa jest organem opiniodawczym i doradczym Zarządu Głównego SITLiD we wszystkich sprawach związanych z rzeczoznawstwem.

Zajmuje się inicjowaniem kierunków rozwoju rzeczoznawstwa, opiniowaniem projektów rozwojowych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i organy SITLiD, oceną kwalifikacji kandydatów ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy.

Oferowany zakres usług:

 • plany urządzania lasu oraz uproszczone plany urządzania lasu,
 • inwentaryzacja i plany zagospodarowania parków,
 • projektowanie zieleni i zadrzewień,
 • projekty prac “zielonych” przy drogach, autostradach i gazociągach,
 • plany ochrony parków i rezerwatów,
 • opinie dotyczące wpływu różnego rodzaju inwestycji na środowisko przyrodnicze (zbiorników wodnych, stacji benzynowych, żwirowni itp.),
 • oceny i wyceny szkód przemysłowych, pożarowych,
 • oceny i wyceny lasów i innych terenów leśnych dla celów kupna i sprzedaży,
 • wszelkie prace związane z prywatyzacją niektórych działów gospodarki leśnej,
 • oceny i dokumentacje prewencji pożarowej i bezpieczeństwa pracy,
 • oceny i przygotowanie do certyfikacji,
 • różnego rodzaju szkolenia.

Rzeczoznawcy SITLiD świadczą usługi w zakresie następujących specjalności:

Branża – Leśnictwo – specjalności:

 • hodowla lasu,
 • genetyka, nasiennictwo i szkółkarstwo,
 • użytkowanie zasobów leśnych,
 • urządzanie lasu, ocena zasobów leśnych i geoinformatyka,
 • ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu,
 • ochrona lasu,
 • turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie lasu,
 • inżynieria leśna,
 • wikliniarstwo,
 • organizacja, zarządzanie, informatyka i ekonomika,
 • bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • edukacja przyrodniczo-leśna,
 • gospodarka łowiecka.

Branża – Drzewnictwo – specjalności:

 • tartacznictwo i produkcja półfabrykatów,
 • przemysł sklejkowy, okleinowy i zapałczany,
 • przemysł płyt drewnopochodnych,
 • galanteria drzewna i opakowania z drewna,
 • przerób chemiczny drewna,
 • meblarstwo,
 • drewniane konstrukcje i elementy domów,
 • materiały podłogowe,
 • stolarka budowlana,
 • ochrona i konserwacja drewna,
 • przemysłowe wykorzystanie odpadów drzewnych,
 • projektowanie technologii zakładów drzewnych, rekonstrukcja i modernizacja,
 • maszyny, urządzenia, automatyka,
 • hydrotermiczna obróbka drewna,
 • organizacja i zarządzanie, informatyka, ekonomika,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia.

W 2004 roku, zgodnie z decyzją Prezydium ZG SITLiD, Rada d/s Rzeczoznawstwa przystąpiła do aktualizacji rejestru rzeczoznawców SITLiD oraz do wymiany legitymacji.

Weryfikacja legitymacji rzeczoznawcy SITLiD dokonywana jest co dziesięć lat.