Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Konkurs


Konkurs “Mój Las” organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Partnerem Konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (I etap) i centralnym (II etap). W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego.

XXXVII edycja konkursu Mój Las została zakończona.

W drugim etapie konkursu zostały ocenione 103 prace, w czterech kategoriach wiekowych.

Główny Sąd Konkursowy nagrodził 30 prac.

Podczas uroczystego zakończenia XXXVII edycji konkursu laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Patrona Konkursu Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

W imieniu organizatorów konkursu ZG SITLiD oraz ZG LOP, a także fumatorów nagród – PGL LP, ZO SITLiD w Olsztynie, Szczecinie i Warszawie oraz Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie składam gratulacje wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu, dziękuję opiekunkom i opiekunom prac za Państwa trud i zaangażowanie w pracy z młodzieżą i zachęcam do udziału w kolejnej XXXVIII edycji konkursu.

Regulamin

 

 

Regulamin XXXVIII edycji konkursu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXVIII EDYCJĘ – 2024/ 2025

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem

MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2024 roku.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez organizatorów konkursu na szczeblu regionalnym – Zarządy Okręgowe LOP lub Zarządy Oddziałów SITLiD. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostają zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD, wraz z protokołem sądu konkursowego,  w terminie do 31 stycznia 2025 r.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:

– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i fundatorów nagród w terminie do 15 marca 2025roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
8. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
9. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
10. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
11. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
12. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2025 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

  • imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,
  • dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, adresem e-mail,
  • imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
  • w pracy muszą być podane źródła wykorzystane w pracy konkursowej (bibliografia).

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXXVIII edycji 2024/2025 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I      Noc w lesie
2. kategoria II    Być przyjacielem lasu i przyrody – co przez to rozumiesz?
3. kategoria III   Parki narodowe a lasy gospodarcze – różnice i korzyści wynikające z istnienia tych form
4. kategoria IV   Jak wyobrażasz sobie wpływ społeczności lokalnych na zarządzanie lasami i prowadzenie gospodarki leśnej

Tematy XXXVIII edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:
poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII

Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących  oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych

5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.

Laureaci

 

 

Laureaci  II etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej “Mój Las”

XXXVII edycja w roku szkolnym 2023/2024

 

I kategoria wiekowa – Co można zrobić z drewna

I nagroda

Lena Sławek – Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu

II nagroda

Maja Blaszkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu

Maria Saniuta – Szkoła Podstawowa im. Pułku Ułanów Wielkopolskich  w Rydzynie

III nagroda

Kornelia Cebula – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Dawid Lenard – Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym

Wyróżnienia

Wiktoria Ofiara – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki w Jedlińsku

Marta Łukaszewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23 we Wrocławiu

Jan Rzadkowski – Szkoła Podstawowa w Kowalu

Aleksander Koryczan – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich

Szymon Potępa – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Hucinie

Piotr Zagrodzki – Szkoła Podstawowa w Pniewniuk

Krystian Czapka – Szkoła Podstawowa im. Kapitana Żeglugi Wielkiej Leszka Wiktorowicza w Boreczku

Antoni Błaszczyk – Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu

 

II kategoria wiekowa – Jak powstaje las

I nagroda

Anna Geras – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie

II nagroda

Magdalena Hycnar – Szkoła Podstawowa nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu

Izabela Świątkowska – Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie

Zofia Grabowska – Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu

Bartosz Fabisiak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łochowie

III nagroda

Agata Wszoła – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach

Wyróżnienie

Natalia Wąsik – Szkoła Podstawowa w Starym Strączu

Izabela Dybowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu

Filip Popiel – Publiczna szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Starych Zawadach

 

III kategoria wiekowa – Sport i turystyka w lesie

I nagroda

Barbara Rzepka – Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

II nagroda

Sławomir Mazur – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej

III nagroda

Amelia Berniak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

Lena Kwiatkowska – szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

 

IV kategoria wiekowa – Las a społeczeństwo

I nagroda

nie przyznano

II nagroda

Mateusz Rymkiewicz – IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

III nagroda

Luiza Lament – V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu

Szymon Głowacki – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nadrożu

Krzysztof Prucnal – Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Technikum nr 9 w Rzeszowie