Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Konkurs


Konkurs “Mój Las” organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (I etap) i centralnym (II etap). W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego.

XXXVI edycja konkursu Mój Las została zakończona.

W drugim etapie konkursu zostały ocenione 122 prace, w czterech kategoriach wiekowych.

Główny Sąd Konkursowy nagrodził 37 prac.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez współorganizatora konkursu Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

W imieniu organizatorów konkursu ZG SITLiD oraz ZG LOP, a także fumatorów nagród – PGL LP, ZO SITLiD w Olsztynie, Szczecinie i Warszawie składam gratulacje wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu, dziękuję opiekunkom i opiekunom prac za Państwa trud i zaangażowanie w pracy z młodzieżą i zachęcam do udziału w kolejnej XXXVII edycji konkursu. Regulamin i tematy XXXVII edycji konkursu zostaną podane 24 maja 2023 r.

Regulamin

 

 

Regulamin XXXVII edycji konkursu

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXVII EDYCJĘ – 2023/ 2024

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem

MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2023 roku.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2024 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
8. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2024 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
9. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
11. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
12. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
13. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2024 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,

dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.

W pracy muszą być podane źródła wykorzystane w pracy konkursowej (bibliografia).

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXXVII edycji 2023/2024 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I      Co można zrobić z drewna
2. kategoria II     Jak powstaje las
3. kategoria III    Sport i turystyka w lesie
4. kategoria IV    Las a społeczeństwo

Tematy XXXVII edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:

poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII

Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących  oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych

5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.

Laureaci

 

 

Laureaci  II etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej “Mój Las”

XXXVI edycja w roku szkolnym 2022/2023

 

I kategoria wiekowa Moja wycieczka do lasu

I nagroda

Anna Geras – Szkoła Podstawowa nr 2 w  Łochowie

Lena Zambrzycka – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie

II nagroda

Pola Grygowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie

Zofia Okrutna – Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

III nagroda

Klaudia Pieniążek – Szkoła Podstawowa nr 90 im. S. Tołpy we Wrocławiu

Amelka Sałek – Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu

Nadia Skrob – Szkoła Podstawowa w Pasymiu

Iga Kretkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Damnicy

Blanka Irzyk – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

Wyróżnienia

Lena Dubil – Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chodlu

Bartosz Kocik – Szkoła Podstawowa w Białej

 

II kategoria wiekowa – Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać?

I nagroda

Zofia Kołodziej – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Spytkowicach

II nagroda

Zuzanna Kapuścik – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie

III nagroda

Magdalena Kloczkowska –  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dr. A. Majkowskiego w Kartuzach

Marlena Ziemińska – Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

Wyróżnienie

Julia Gacia – Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

Anna Kudławiec – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu

Natalia Bugno – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łosiu

Weronika Wolanin – Szkoła Podstawowa nr 8 w Sanoku

Aleksandra Jarczewska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie

Lena Ciężar – Szkoła Podstawowa w Pasymiu

Ada Jakielaszek – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

Aleksandra Makles – Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

 

III kategoria wiekowa – Drewno – czy jest nam potrzebne?

I nagroda

Maria Blinkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

Katarzyna Sączawa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej

Iga Gierej – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie

Jakub Rymkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Częstochowie

II nagroda

Milena Koska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej

III nagroda

Aleksandra Dutka – Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

Agata Korycka – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

Maja Stępień – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku

Bartosz Małecki – Szkoła Podstawowa nr 2 w Łochowie

 

IV kategoria wiekowa – Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce

I nagroda

Wiktoria Królikowska  – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach

II nagroda

Kinga Krzanowska – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

Bartłomiej Tomczyk – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

III nagroda

Nikodem Maj – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

Wyróżnienie

Wiktoria Wypych – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie