Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Konkurs


Konkurs “Mój Las” organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: regionalnym (I etap) i centralnym (II etap). W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; podzieleni na cztery kategorie wiekowe. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego.[:]

XXXV edycja konkursu Mój Las została zakończona.

W drugim etapie konkursu ocenionych zostało 121 prac, w czterech kategoriach wiekowych.

Główny Sąd Konkursowy nagrodził 32 prace.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez współorganizatora konkursu Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

W imieniu organizatorów konkursu ZG SITLiD oraz ZG LOP, a także fumatorów nagród – PGL LP, ZO SITLiD w Olsztynie, Szczecinie i Warszawie  składam gratulacje wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu, opiekunkom i opiekunom prac za Państwa trud i zaangażowanie w pracy z młodzieżą i zachęcam do udziału w kolejnej XXXVI edycji konkursu.

Regulamin

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXXVI EDYCJĘ – 2022/ 2023

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

pod hasłem

MÓJ LAS

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy
1. Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu następuje następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej młodzieżowej oraz SITLiD.
2. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD
3. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2022 roku.
4. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
4.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
4.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.
5. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
– wartością merytoryczną pracy,
– formą opracowania pracy,
– samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
– ogólną estetyką pracy,
– pomysłowością szaty graficznej.
6. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
7. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2023 roku wraz z protokółem sądu konkursowego.
8. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2022 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.
9. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
10. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
11. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
12. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
13. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2023 roku.
14. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczane są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

imieniem i nazwiskiem Autora wraz z podaniem wieku i klasy,

dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.

W pracy muszą być podane źródła wykorzystane w pracy konkursowej.

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu
Tematy konkursu ustalone w XXXVI edycji 2022/2023 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I      Moja wycieczka do lasu
2. kategoria II     Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać?
3. kategoria III    Drewno – czy jest nam potrzebne?
4. kategoria IV    Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce

Tematy XXXVI edycji konkursu ustalone zostały na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie
W konkursie “Mój Las” mającym na celu:

poszerzanie wiedzy przyrodniczo – ekologiczno – leśnej
promowanie walorów przyrodniczo – turystycznych polskich lasów
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I – młodzież szkół podstawowych klas I – III
Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klas IV-VI
Kategoria III – młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII

Kategoria IV – młodzież liceów ogólnokształcących  oraz ponadpodstawowych szkół zawodowych

5. Postanowienia końcowe
W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.
Autorzy prac – uczestnicy konkursu, mogą zostać nagrodzeni lub wyróżnieni tylko raz w danej kategorii wiekowej.
Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.
Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.
Uczniowie biorący udział w konkursie “Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu “Mój Las”.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie “Mój Las” akceptują wszystkie jego warunki.

Uwaga

Prezydium ZG SITLiD zastrzega sobie prawo do zmiany, w porozumieniu z ZG LOP, terminów i trybu organizacji II etapu konkursu.

Laureaci

 

Laureaci  II etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej “Mój Las”

XXXV edycja w roku szkolnym 2021/2022

 

I kategoria wiekowa – Na leśnej polanie

I nagroda

Zuzanna Nędza – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce

II nagroda

Zuzanna Wołek – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach

Jakub Gałka – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie

Malwina Nowatkiewicz – Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Vanessa Grynda – Szkoła Podstawowa nr 5 w Turku

III nagroda

Liliana Zawadzka – Zespół Szkół w Damnicy

Jakub Łukowski – Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

Jadwiga Łysoniewska – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej

Maja Hajduk – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowogardzie

Wiktor Karpiński – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kapturach

Igor Przybyłowski – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Księdza Jana Twardowskiego w Sierpcu

Tobiasz Rosłoński – Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach

 

II kategoria wiekowa – Kropla, strumień, jezioro – mokry leśny świat

I nagroda

Oliwia Mazur – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. J. Twardowskiego w Radomiu

II nagroda

Maciej Wit – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

Tessa Simonini – Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abpa A. J. Nowowiejskiego

III nagroda

Robert Trusewicz – Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu

Amelia Berniak – Szkoła Podstawowa w Spytkowicach

Maja Dworak – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Przewrotnem

Wiktor Łukaszyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu

Wyróżnienie

Maja Kochańska – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym

 

III kategoria wiekowa – Jakie korzyści czerpiemy z lasu

I nagroda

Jessica Majcher – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie

Aniela Jastrzębska – Szkoła Podstawowa w Świerczach

II nagroda

Marta Wyka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej

III nagroda

Oliwia Kaniowska – Zespół Szkół w Damnicy

Emilia Wysocka – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej

Julia Szurek – Szkoła Podstawowa w Puchaczowie im. A. Mickiewicza w Puchaczowie

Tatiana Kukowska – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku

Krzysztof Malinowski – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z. i J. Moraczewskich (ED) w Sulejówku

 

IV kategoria wiekowa – Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie

I nagroda

Gabriela Czyżyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera w Gorlicach

III nagroda

Kamila Nowak – XIV LO przy Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Oliwia Berniak – Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Piekarach

Tymoteusz Dżuła – Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach