Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa

Association of Foresters and Wood Technologists

Kurs drwali 2023


Zaproszenie na kurs drwali

Stowarzyszenie Inżynierów i  Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział Wojewódzki w Ostrołęce uprzejmie informuje, że zamierza przeprowadzić na terenie zarządzanym przez PGL LP Nadleśnictwo Wyszków kurs drwali (pilarzy).

Szkolenie obejmować będzie 38 godzin zajęć teoretycznych i 106 godzin zajęć praktycznych.

Planowany termin szkolenia 22 lutego – 11 marca 2023 r.

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień wymaganych w wykonywaniu zawodu: drwal operator pilarek łańcuchowych i konsolowych, na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie drwal. Świadectwo wystawione jest w języku polskim i angielskim.

W kursie mogą uczestniczyć kandydaci legitymujący się, w zakresie wykształcenia ogólnego, ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia umożliwiającym odbycie szkolenia.

Realizacja teoretycznej części materiału programowego kursu odbywać się będzie w systemie samokształcenia sterowanego. Ćwiczenia praktyczne prowadzone będą w naturalnych warunkach produkcyjnych na terenie Nadleśnictwa Wyszków (25 lutego – 11 marca 2023 r.). Ćwiczenie różnych czynności z zastosowaniem pilarki, kierowane jest przez uprawnionych trenerów.

Zgłoszenia przyjmowane są:

telefonicznie nr. tel.:608 400 920; 660 177 619;

email: k.wyrzykowski@warszawa.lasy.gov.pl , krzywyrz@gmail.com

lub osobiście u kol. Krzysztofa Wyrzykowskiego pracującego w Nadleśnictwie Wyszków, Leszczydół Nowiny ul. Leśników 27.